Nu ecchiu forte, tuestu e caminante
  statu ti la Barca lu comandante.
 A 'ngiru pi lu munnu si nn sciutu,
 ti lAsia e ti lAmerica sciubbinutu.

 Nc lu Signore a ngiru e bbole istu:
 apriti li porte, apritile a Cristu,
 Senza paura e senza proccupazione!
 Sca ticennu a tutta la popolazione.

 Cantavane canzuni e faciane frantieddru
 cu facune la festa allu nonnu icchiarieddru.
 Fuciane tutti quanti: ranni, minzani e piccicchi
 e a casa si ni scane ti carit cchi ricchi.

 E quannu poi ti ta nnu carizzu
 ti sintivi tuttu quantu nnu trimulizzu: 
cu la manu ca cchii ferma nno si sta
 e dra uce ca ormai cchii no si capa.

Quanti pariti a 'nterra, poi, minati
 senza zappuni e senza carrarmati,
 ma sulu cu la calma e cu lamore,
 comu n ddittu sempre lu Signore.

 No 'ncete cchii lu nonnu ti lu munnu
 e no 'ngira cchii lu Papa turnu turnu:
 Mi ni sta bbau - ddittu - e lu sapti
 e quiddru caggiu fattu cu faciti!.