LE POESIE DI "ZIU ROCCU"

2008 LA SPERANZA                                            """"              

L'annu tomila e sette si nne sciutu
e a muta gente, si sape, no nn'è piaciutu
a ncapu girane ncora dri storie brutte
ca pi Santu Suliestru li scancillamu tutte.

Ti quannu lu munnu è natu cussì si face
e puru ca ni scirramu non ncete pace
pircè è 'n'illusione st'idea cquai
ca sulla tera, pi l'omu, non ci so' wuai

“Chiacchere, chiacchere” lu Papa tice a Roma
e lu sapiti ca lu tolore toma
ci ssuli pi la strata nno bbi nni scìati
e ti paru a Cristu issiti ccumpagnati.

E quannnu intra lu piettu pi lu tolore
lu core vuesciu si gira intrafore
pinsati a Cristu ca mpisu sulla cruce
lu fele maru ni paria tuce.

E' quista la Speranza ca resta a nterra
e ca face passare pura na brutta guerra
è quista la miticina ca ni face sanare
qunnu l'omu no ssape quiddru c'a fare.

Ci ncete la Speranza si fermane tutti
tebiti, sordi e l'uemmini distrutti
nasce la Speranza e nno more mai
e meju crisce ci stai intr'alli wuai.

Mo mi lamento io nu, picca puru
ti comu lu ecchiu, a Bbeje, no stae sicuru
ca ttuppa subbra li chianche ti la chiazza
ca dopu do anni no mbale cchiui na mazza

n'annanzi la chiesa ranne ti Santa Irene
lu ecchiu passa 'ncora aure pene
fra chianche, stratta stritta e lu pisulu
o la machina a nterra lu squazza o cate ssulu.

Ti sordi è meju poi ci no parlamu
ca turnisi non nni ccappane cchiu all'amu
ma ssulu na cosa poi ni face rraggiare
quannu li tasse tutti amu pacare

munnizza, ici e puru l'addizionale
ne aumentata la giunta comunale,
no ni bastava li spese ordinarie
è sciuntu vittu, alloggiu, e spese varie

cu facune poi ccene? No lu sapimu
e stu paese ti manu lu sta pirdimu
a gente ca mutu sape e bbe corretta
no mbolune propriu cu ni tane retta.

La contraminzione poi l'aggiu ttruata
pi la machina in divietu parcheggiata
ca no si camina cchiu intra stu paese!
e sulamente io ni pacu li spese?

E sensu ti giustizia a Beje uncete
ci fazzu na multa ssulu all'arciprete
mentre pi lu paese no si camina
e tutta la strata larga ti machine è cchina

Ordine nciolea Bbeje, Sindacu mia
pi nu paese ca pija na brutta via
ci no mbulimu ni ttruamu cu la capezza
e larghi mute mija ti al salvezza.

Cu la Speanza ca lu domila e ottu
cu li tasse no ni llea causi e cappottu
a tutti quanti nui auguramu
na vita felice e bueni puru cu stamu.

ziù Roccu

 

NU ECCHIU FORTE E CAMINANTE...    """"                           

Nu ecchiu forte, tuestu e caminante
 è statu ti la Barca lu comandante.
 A 'ngiru pi lu munnu si nn’è sciutu,
 ti l’Asia e ti l’America è sciubbinutu.

 “Nc’è lu Signore a ‘ngiru e bbole istu:
 apriti li porte, apritile a Cristu,
 Senza paura e senza proccupazione!”
 Scìa ticennu a tutta la popolazione.

 Cantavane canzuni e faciane frantieddru
 cu facune la festa allu nonnu icchiarieddru.
 Fuciane tutti quanti: ranni, minzani e piccicchi
 e a casa si ni scìane ti carità cchiù ricchi.

 E quannu poi ti tìa nnu carizzu
 ti sintivi tuttu quantu nnu trimulizzu: 
cu la manu ca cchiùi ferma nno si stìa
 e dra uce ca ormai cchiùi no si capìa.

Quanti pariti a 'nterra, poi, è minati
 senza zappuni e senza carrarmati,
 ma sulu cu la calma e cu l’amore,
 comu n’è ddittu sempre lu Signore.

 No 'ncete cchiùi lu nonnu ti lu munnu
 e no 'ngira cchiùi lu Papa turnu turnu:
 “Mi ni sta bbau - è ddittu - e lu sapìti
 e quiddru c’aggiu fattu cu faciti!”.

ziù Roccu

 

MAREMOTU   (2005)                   """"                                      

Iou mi ricordu sirma ca ticia
"Lu terramotu è bruttu, fiju mia"
poi 'nci pinsava nu picca e continuava
e fissu intra all’uecchi mi guardava.

Sirai tinìa paura cu mi tice
nna cosa cchiù fiacca ti ci ti mmaletice?
E cchianu chianu poi ccuminciava
E ogne parola cu l’iddrànzie pisava.

"Lu terramotu è bruttu, fiju mia
Ma lu maremotu, lu maremotu…"   
   e cittu si ni stìa
e nno sapìa propriu ce bbe ca ddìre
cu cerca lu maremotu cu mi face capire.

Iou spittava addrài vagnone picciccu
cu bbìsciu ci nu picca ti scienza lliccu,
Ma iddru tinìa paura, tanta sirài
ca no 'mbulia cu passu muti vuai.

Poi tisse tuttu ti paru, vuarannu a 'nterra
"Lu maremotu, lo maremotu
   è pesciu ti la guerra!
E’ bruttu, è bruttu e poi bruttu!" - ticìa
E cu ddice aure parole nno capìa.

Sape addò s’era 'mparatu lu maremotu
ci ti scola elementare tinìa lu votu.
E’ veru ca “molto” e “distinto”   pijai addrai
Ma comu a fattu tie cu lu sai?

Sirma ca cu mi mpaùra no mbulìa
pi quantu mpauràtu iddru stìa,
mi tisse tutte sti cose chianu chianu
cu pozzu campare l’anni ti lu ranu.

Iou no mi mpaurài, ma tinni a mente
dru sangu ti maletempiu eternamente
e no capìa ca ete lu maremotu
quannu “stu munnu intrafore bi otu”.

ziù Roccu

 

PENSIERI PAESANI (30/3/2005)                                      

Ulia bi ticu na cosa a tutti quanti,
Ma tocca cu stai attentu cu li bricanti,
Ti certu iou male no mboiu bi fazzu
Ma facitine turmire subbra lu matarazzu

No bi mintiti certe malote a ncapu 
E no bi faciti nchianare mancu lu sanapu
Pircè ormai nui no sopportamu 
Ncerte filosofie ti lu alanu.

Ui bi crititi ca nui nno bbi capimu
Ma proprio pi quistu bene no bi ulimu
Nui bi capimu e puru bi scusamu
Ma quarche fiata la capu bi fracassamu.

La raggia ni sta mangia, lu sapiti
Pircè la politica bona no faciti.
Faciti li ngarbati e bi votamu
Ma basta ca stu paese lu rispettamu

Ulimu nu partitu ti uomminazzi
Giusti onesti e cu li controcazzi
E statibe a casa cuminciannu ti moi
Ci uliti cu ni futtiti a ddoi a ddoi

So ciucciu, sine la sacciu, mannaggia a mie
E cercu lu favore sempre a tie
Ma ci la scola a mie m’era struitu
Bi lu facia jou nu bellu partitu.

Si, dru partitu fattu cu tantu onore
Cu pozza funzionare a tutte l’ore
E no comu a quidrri ca osce nui itimu
Ca si squaiane fittantu ti casa cu bbissimu.

Mo pinsati a quiddru ca b’aggiu tittu
E cu bascia a lu cirvieddru rittu rittu
E senza la capu oscia cu malepenza
Comu face ugn’omu ti mmale cuscenza.

Sulu cussì ci a la festa bbi isciu
Bi fazzu na salutu e nu sorrisu
Sinò sapiti ce cose b’aggiu ddire
So brutte, brutte, e cquai no li pozzu ticire.

In bocca al lupo a tutti i candidati.
Ziu Roccu